Lopende milieuvergunningsaanvragen

Dienst milieu

Marktplein 1
9220 Hamme
tel. 052 47 55 65
fax 052 47 55 69
milieu@hamme.be

Hier vindt u meer info over lopende milieuvergunningsaanvragen. Tijdens het openbaar onderzoek ligt het aanvraagdossier ter inzage op het gemeentehuis (milieudienst). Tot het einde van het openbaar onderzoek kan u bezwaren tegen of opmerkingen over de milieuvergunningsaanvraag schriftelijk indienen t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Marktplein 1, 9220 Hamme, of mondeling meedelen aan de burgemeester of een door hem aangewezen ambtenaar.

*********

Klasse 1: Peter Van Osselaer, Ardoystraat 65, 9220 Hamme, voor het veranderen van het gemengd veeteeltbedrijf (runderen en varkens) op hetzelfde adres.

Toepasselijke Vlarem-rubrieken:

  • Klasse 1, rubriek 9.5.c)2°4°: verplaatsen van stalplaatsen van eerder vergunde runderen
  • Klasse 3, rubriek 15.1.1°: verplaatsen van eerder vergunde stalplaatsen voor landbouwvoertuigen
  • Klasse 2, rubriek 19.6.3°b): verplaatsen van eerder vergunde overdekte opslag van 143 m³ stro en hout
  • Klasse 3, rubriek 28.1.f)1°: opslag van 75 ton kunstmest
  • Klasse 2, rubriek 45.14.3°: verplaatsen van eerder vergunde opslagplaats van groenvoerders (1050 m³) en uitbreiden met de opslag van 450 m³ losse granen

Het openbaar onderzoek loopt van 13 mei 2017 tot en met 12 juni 2017.

*********

Klasse 2: Van Puyvelde - De Wilde bvba, Drapstraat 25A, 9220 Hamme, voor de opslag van propaan- en butaangas op hetzelfde adres.

Toepasselijke Vlarem-rubrieken:

  • Klasse 2, rubriek 17.1.2.1.2°: opslag van 5000 liter butaan en propaan in verplaatsbare recipiënten
  • Klasse 3, rubriek 17.1.2.2.1°: opslag van 1500 liter propaan in een tank

Het openbaar onderzoek loopt van 20 mei 2017 tot en met 19 juni 2017.

Printvriendelijke versie