Aanvraagformulieren milieuvergunning

Dienst milieu

Marktplein 1
9220 Hamme
tel. 052 47 55 65
fax 052 47 55 69
milieu@hamme.be

Milieuvergunning/melding

Het Decreet van 28 mei 1985 betreffende de milieuvergunning, met de uitvoeringsbesluiten VLAREM I en het VLAREM II, bevatten de wettelijke bepalingen die gelden voor inrichtingen die in mindere of meerdere mate belastend zijn voor het leefmilieu.

Afhankelijk van de mogelijke hinder dient een milieuvergunning te worden aangevraagd of een melding te gebeuren.

Het VLAREM I beschrijft de regels die van toepassing zijn wanneer een melding of een vergunning wordt aangevraagd, met het openbaar onderzoek, de bekendmaking van de beslissing, beroep tegen een beslissing, het toezicht enz.

Het VLAREM II bevat de algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden.

Je vindt de formulieren, of links naar de formulieren op de website van het LNE (Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid), hieronder. Deze formulieren zijn ook verkrijgbaar op de milieudienst.

De melding:

De melding (klasse 3) is de eenvoudigste procedure en is dus van toepassing voor de minst hinderlijke inrichtingen.
Dit gaat bijvoorbeeld over het lozen van afvalwater, opslag van mazout tot en met 20 000 liter enz.

Milieuvergunning klasse 1 en klasse 2:

Wat betreft de milieuvergunningen, dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de milieuvergunning klasse 1 waarvoor de Deputatie van de provincie bevoegd is, en een milieuvergunning klasse 2, die door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente wordt verleend. De klasse wordt bepaald door het soort activiteit.

Dossiertaks en gemeentelijke belasting

Op vergunningsaanvragen zijn dossiertaksen ( 144.7 kB) verschuldigd. Het betalingsbewijs van deze taks moet bij het dossier gevoegd worden. Zonder dit bewijs kan het dossier niet volledig verklaard worden.

De gemeente heft een eenmalige gemeentebelasting op meldingen en vergunningsaanvragen. Deze belasting bedraagt:

  • 125 euro voor een melding klasse 3.
  • 125 euro voor een melding van overname van een inrichting van klasse 2 of 3.
  • 250 euro voor een vergunningsaanvraag voor een klasse 2-inrichting.
  • 500 euro voor een vergunningsaanvraag voor een klasse 1-inrichting zonder MER-verplichting.
  • 1000 euro voor een vergunningsaanvraag voor een klasse 1-inrichting met MER-verplichting.
  • 250 euro voor een mededeling van kleine verandering indien de inrichting door de verandering overgaat van klasse 3 naar klasse 2.
  • 125 euro voor een mededeling van kleine verandering van een vergunde inrichting klasse 2 of 3 waarbij de klasse ongewijzigd blijft.

In geval van een klasse 1-inrichting wordt de gemeentelijke belasting (500 of 1000 euro) verhoogd met de publicatiekosten en portkosten van het openbaar onderzoek.

Stopzetting van de exploitatie

Als je de exploitatie van een (deel van) een hinderlijke inrichting stopzet, moet je dit melden bij de vergunningverlenende overheid. Je vindt hier een voorbeeldformulier waarmee je de stopzetting kan melden. De melding van stopzetting is kosteloos.

Word 2010 ( 23.0 kB) - PDF ( 252.9 kB)

Waar moet ik mijn vergunningsaanvraag indienen?

De vergunningsaanvraag klasse I dient in 10 exemplaren via een aangetekende zending ingediend te worden bij:
Provincie Oost-Vlaanderen
dienst Milieu- en natuurvergunningen
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent

De vergunningsaanvraag klasse II wordt in 7* exemplaren ingediend:
Via aangetekende zending aan het college van burgemeester en schepenen, Marktplein 1 te 9220 Hamme
Of bij aangifte tegen ontvangstbewijs op de Milieudienst, Marktplein 1, 9220 Hamme (052 47 55 65).

*Vaak zijn er voor de behandeling van een klasse 2-dossier minder exemplaren nodig. Spaar het milieu en vraag dit vooraf even na bij de milieudienst. Eveneens in het kader van duurzaamheid geven we mee dat dubbelzijdig afgedrukte, niet-ingebonden dossiers zeer gewaardeerd worden, evenals kartonnen of papieren mapjes in plaats van plastic mapjes.

Meldingen mag je in 1 exemplaar overmaken aan milieudienst, of opsturen ter attentie van het college van burgemeester en schepenen.

Meer informatie of hulp bij het invullen van de formulieren

Voor het Milieuvergunningsdecreet en de uitvoeringsbesluiten kunt u terecht op de site van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek: http://www.emis.vito.be/navigator

Printvriendelijke versie