Aanvraag milieuvergunning

Dienst milieu

Marktplein 1
9220 Hamme
tel. 052 47 55 65
fax 052 47 55 69
milieu@hamme.be

De Vlaamse overheid voerde de omgevingsvergunning in vanaf 23 februari 2017. Daarmee verdwijnen de aparte milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning volledig.

De gemeente Hamme heeft beslist om met de omgevingsvergunning van start te gaan op 1 juni 2017. Toch veranderen er al enkele zaken op 23 februari. Zo zullen milieuvergunningen aangevraagd na 23 februari van onbepaalde duur zijn (behalve in een aantal specifieke gevallen) en zal je de nieuwe indelingslijst moeten gebruiken.

Procedure

De procedure is uitgetekend in het omgevingsvergunningsdecreet en het bijhorende uitvoeringsbesluit. Er blijven uiteindelijk twee soorten procedures: de ‘gewone’ procedure en de ‘vereenvoudigde’ procedure (mét en zonder openbaar onderzoek over de aanvraag).

Een belangrijke bepaling die werd opgenomen in het decreet, is de bevoegdheidsverdeling inzake vergunningverlening. De aard van de aanvrager (overheid of niet) is niet langer bepalend om te weten welk overheidsniveau bevoegd is, wél de impact van de aanvraag op de omgeving.

Wil je een milieuvergunning aanvragen vanaf 23 februari tot en met 31 mei 2017, volg dan de beslissingsboom die je vindt via de link helemaal onderaan.

Als je tot 31 mei 2017 een milieuvergunningsaanvraag of een meldingsdossier indient bij de gemeente Hamme, zal de oude wetgeving nog gevolgd worden.

Wat verandert?

Wat blijft?

 • Jouw dossier volgt de procedure omgevingsvergunning NIET: de aanvragen of meldingen worden behandeld volgens het Milieuvergunningsdecreet.

 • Gemengde aanvragen (milieu + stedenbouw) zijn nog niet mogelijk. 
 • Aanvragen of meldingen dien je in bij het college van burgemeester en schepenen:

 • Behoort jouw bedrijf of activiteit tot klasse 2?

De vergunningsaanvraag klasse 2 wordt ingediend via aangetekende zending aan het college van burgemeester en schepenen, Marktplein 1 te 9220 Hamme, of bij aangifte tegen ontvangstbewijs op de Milieudienst, Marktplein 1, 9220 Hamme (052 47 55 65).

Het Vlarem legt op dat een klasse 2-dossier in zeven exemplaren ingediend moet worden. Meestal zijn er echter niet zo veel exemplaren nodig om de aanvraag af te handelen. Spaar het milieu en vraag dit vooraf even na bij de milieudienst. Eveneens in het kader van duurzaamheid geven we mee dat dubbelzijdig afgedrukte, niet-ingebonden dossiers zeer gewaardeerd worden, evenals kartonnen of papieren mapjes in plaats van plastic mapjes.

 • Behoort je bedrijf tot klasse 3?

  Meldingen mag je in één exemplaar overmaken aan milieudienst, of opsturen ter attentie van het college van burgemeester en schepenen.

 • Bestaande afgeleverde vergunningen blijven gewoon verder gelden.
 • Aanvragen die vóór 23 februari 2017 ingediend zijn, maar waarover pas nà 23 februari 2017 wordt beslist, worden behandeld volgens de oude procedure. De vergunningverlenende overheid kan echter wel beslissen een milieuvergunning voor onbepaalde duur te verlenen. 

Bedrag

Op vergunningsaanvragen zijn dossiertaksen verschuldigd. Het betalingsbewijs van deze taks moet bij het dossier gevoegd worden. Zonder dit bewijs kan het dossier niet volledig verklaard worden.

De gemeente heft ook een eenmalige gemeentebelasting op meldingen en vergunningsaanvragen. Deze belasting bedraagt:

 • 50 euro voor de meldingen van inrichtingen van klasse 3

 • 25 euro voor de vereenvoudigde meldingen van inrichtingen van klasse 3 (inrichtingen bij een woning en onlosmakelijk verbonden aan de woonfunctie)

 • 250 euro voor een milieuvergunningsaanvraag (inclusief verandering) van klasse 2

 • 500 euro voor een milieuvergunningsaanvraag van klasse 1 zonder MER- of VR-verplichting en voor de verandering van een inrichting van klasse 1

 • 1000 euro voor een milieuvergunningsaanvraag van klasse 1 met MER- of VR-verplichting

 • 250 euro voor de verandering van een inrichting klasse 3 die daardoor een inrichting klasse 2 wordt

 • 75 euro voor de mededeling van kleine verandering van een klasse 2-inrichting

 • 500 euro voor het wijzigen van de milieuvergunningsvoorwaarden van een klasse 1-inrichting

 • 250 euro voor het wijzigen van de milieuvergunningsvoorwaarden van een klasse 2-inrichting

 • 50 euro voor een melding van overname

 • 75 euro voor een tijdelijke inrichting of een eenmalige activiteit

Bij klasse 1-aanvragen zal het belastingbedrag verhoogd worden met de kosten voor het openbaar onderzoek, voor zover van toepassing.

Regelgeving

 • Decreet Vlaamse Regering 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en alle wijzigingen van dit decreet
 • Besluit Vlaamse Regering 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en alle wijzigingen van dit besluit
 • Het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, met latere wijzigingen.

 • Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

 • Het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen.

 • Het decreet van 18 december 2015 houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie.

 • Het decreet van 3 februari 2017 houdende de nadere regels tot implementatie van de omgevingsvergunning.

Links

Printvriendelijke versie